Regulamin sklepu internetowego

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy Aloha Magdalena PL, dostępny pod adresem internetowym www.alohamagdalena.pl, prowadzony jest przez: Magdalena Grabowicz, Gnoðarvogur 28, 104 Reykjavík, Islandia. Kennitala: 220688-4889, nr VAT 140310, tel. 00354 784 1422, e-mail: kontakt@alohamagdalena.pl

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2
Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod następującymi danymi: Magdalena Grabowicz, Gnoðarvogur 28, 104 Reykjavík, Islandia. Kennitala: 220688-4889, nr VAT 140310, tel. 00354 784 1422, e-mail: kontakt@alohamagdalena.pl

3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.alohamagdalena.pl/sklep

6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13. Produkt cyfrowy – rodzaj Produktu dostępnego w Sklepie Internetowym jako treści cyfrowe, przeznaczone do sprzedaży w postaci elektronicznej, do odczytania na odpowiednim urządzeniu elektronicznym. Szczegółowe informacje o Produktach Cyfrowych oraz niezbędne instrukcje korzystania z Produktów Cyfrowych znajdują się w opisie danego Produktu Cyfrowego. Z chwilą zakupu, klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem zakupu treści cyfrowej. Treść cyfrowa dostępna jest za pomocą linku do strony/grupy na portalu społecznościowym Facebook. Otrzymanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem zakupu stanowi moment dostarczenia w całości treści cyfrowej do Klienta

14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

15. Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

16. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: Gnoðarvogur 28, 104 Reykjavík, Islandia
2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@alohamagdalena.pl
3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: IS880515144121772206884889,  SWIFT: GLITISRE
4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4
Wymagania techniczne

1. Strona internetowa www.alohamagdalena.pl wymaga odpowiednio skonfigurowanego komputera podłączonego do sieci Internet. Korzystanie z wybranych funkcjonalności Sklepu internetowego możliwe jest również przy użyciu kompatybilnych tabletów i smartfonów.

2. Użytkownik musi spełnić wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari lub Microsoft Edge; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

3. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta, a także za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.

4. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

§ 5
Usługi elektroniczne

1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji w trakcie składania Zamówienia – z chwilą złożenia Zamówienia Konto zostaje utworzone. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@alohamagdalena.pl

3. Formularz Zamówienia – umożliwia dodanie przez Klienta Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym za pośrednictwem przycisku „Dodaj Do Koszyka”. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięciu pola „Kupuję i płacę”, a następnie opłaceniu zamówienia za pomocą wybranego sposobu płatności.

4. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta:

– imię i nazwisko/nazwa firmy,

– adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj),

– adres poczty elektronicznej,

– numer telefonu kontaktowego

– oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów,

– miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.

– W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

5. Newsletter – zapisanie się do Newslettera jest dobrowolne, a Klient może po przejściu do zamówienia zaznaczyć opcję zapisania się do niego. Jeżeli Klient zdecyduje się zapisać do newslettera to sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Klientowi wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony

§ 6
Warunki zawarcia umowy sprzedaży

1. Do zakupu niektórych Produktów niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta w serwisie Facebook. W opisie Produktu Klient jest informowany o konieczności posiadania konta w serwisie Facebook.

2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z § 5 Regulaminu.

3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. 

4. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówienia:

4.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z § 5 Regulaminu.

4.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

4.3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

5. Pełny dostęp do zakupionych Usług w ramach Sklepu internetowego www.alohamagdalena.pl aktywowany jest po dokonaniu płatności (zawarciu Umowy).

6. Produkt cyfrowy udostępniony jest Klientowi do dnia ograniczenia dostępu do kursu przez Sprzedającego. Klient każdorazowo informowany jest o terminie dostepności danego produktu cyfrowego w jego opisie.

§ 7
Oferowane metody płatności

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
– Płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Teya Iceland, adres: Katrínartún 4, 105 Reykjavík, Islandia

§ 8
Koszty, sposoby i termin dostawy

1. Klientowi udostępnia się następujące sposoby dostawy Produktu:
– Przesyłka elektroniczna, która polega na przesłaniu Klientowi linku do grupy w serwisie Facebook, na której to grupie Produkt zostaje udostępniony Klientowi; przesłaniu Klientowi Produktu za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź udostępnienia unikalnego linku internetowego (adresu URL).

2. W wypadku udostępnienia unikalnego linku internetowego (adresu URL) umożliwiającego udostępnienie Produktu, Sprzedawca zapewnia prawidłowość jego działania przez okres wymieniony w opisie produktu na sklepie.

3. Przesyłka elektroniczna jest nieodpłatna.

4. Termin dostawy Produktu przesyłką elektroniczną do Klienta wynosi do 24 godzin, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano dłuższy termin.

5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

§ 9
Wykonanie usługi

1. Usługi będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej między Klientem a Sprzedawcą świadczone są najwcześniej po dokonaniu zapłaty zgodnie z § 7. Regulaminu, zgodnie z opisem i zakresem usługi wskazanym Klientowi na stronach Sklepu Internetowego.

2. Dla prawidłowej realizacji usługi konieczne mogą być również dodatkowe ustalenia między Klientem a Sprzedawcą poprzedzające rozpoczęcie wykonania usługi przez Sprzedawcę. W takim wypadku usługa świadczona jest na warunkach ustalonych szczegółowo przez Klienta i Sprzedawcę, w szczególności w terminie i miejscu uzgodnionym przez strony już po zawarciu Umowy Sprzedaży.

3. Sprzedawca jest odpowiedzialny za prawidłowość i rzetelność świadczonych usług. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby usługi wykonywane były zgodnie z obowiązującymi standardami.

4. Klient nie może zrezygnować z usługi. Mowa tutaj przede wszystkim o treści cyfrowej otrzymanej przez Klienta od razu. Na etapie zakupu Klient jest informowany, że zwrot mu nie przysługuje.

5. Jeżeli przed rozpoczęciem świadczenia usługi nastąpi rezygnacja przez Sprzedawcę z przyczyn, za które Klient nie ponosi odpowiedzialności, albo umowa zostanie rozwiązana lub wygaśnie z przyczyn niezależnych od żadnej ze stron (w szczególności zdarzeń o charakterze siły wyższej), Klient jest uprawniony do otrzymania pełnego zwrotu zapłaconych kosztów.

6. W przypadku niewykonania usługi w ustalonym terminie z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy (np. spowodowanych awarią techniczną, wypadkami losowymi itd.), Sprzedawca zobowiązuje się do zapewnienia wykonania usługi w możliwie najkrótszym terminie. O przewidywanych zmianach Sprzedawca zobowiązuje się poinformować Klienta niezwłocznie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Klienta podany w Zamówieniu. W przypadku nieprzyjęcia propozycji Sprzedawcy, Klient nie jest uprawniony do otrzymania zwrotu płatności za niezrealizowaną w terminie usługę, gdyż usługa zostaje nagrana i będzie dostępna do odtworzenia w późniejszym terminie. W opisie produktu każdorazowo Klient jest informowany o ilości czasu, w jakim przysługuje mu dostęp do danego produktu.

§ 10
Odstąpienie od umowy

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 11
Reklamacje

1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

2. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Klient może złożyć reklamację zawierającą żądanie doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową dotyczącą jej dostarczania 

3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@alohamagdalena.pl.

4. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta; adres poczty elektronicznej; opis ujawnionej Niezgodności; żądanie doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową dotyczącą jej dostarczania.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi, zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

6. Klient nie może odstąpić od Umowy dotyczącej dostarczania Treści cyfrowej, jeżeli Niezgodność jest nieistotna.

§ 12
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży. 

4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.